A. AMAÇ

Tüm teslimat, hizmet, bağlayıcı olmayan teklifler (2. madde, 1. bent) ve müşteri siparişi kabullerimiz, bağlayıcı olmayan tekliflerimizin ve sipariş teyitlerimizin ilişiğinde bulabileceğiniz Satış ve Teslimata İlişkin Genel Şartlar ve Koşullara tabidir.

B. UYGULAMA

Madde 1 Genel Kapsam

(1) Satış ve Teslimata İlişkin Genel Şart ve Koşullar (“Genel Satış Koşulları”), müşterilerimizle (aşağıda “Alıcı” olarak anılacaktır) olan tüm iş ilişkilerimiz için geçerlidir. İşbu Genel Satış Koşulları, ancak Alıcının tacir sıfatı kazanmış bir girişimci (Türk Ticaret Kanunun ilgili maddelerince) olması halinde geçerli olacaktır.

(2) İşbu Genel Satış Koşulları, tarafımızca üretilip üretilmediğine veya alt tedarikçilerden satın alınıp alınmadığına bakılmaksızın, özellikle taşınır malların (aşağıda “Mallar” olarak anılacaktır) satış ve/veya teslimatına ilişkin sözleşmeler için geçerlidir. Yürürlükte bulunan Genel Satış Koşulları taşınır malların satış ve/veya teslimatına dair yapılacak sözleşmeler için, her bir ayrı durumda açık referansımıza ihtiyaç olmaksızın çerçeve sözleşme olarak da uygulanacaktır.

(3) Genel Satış Koşullarımız münhasıran uygulanır. Alıcının kendisine ait farklı, çelişen veya ek genel şart ve koşulları varsa, söz konusu şart ve koşullar sadece bunların geçerliliğinin tarafımızca yazılı olarak kabul edildiği ölçüde sözleşmenin bir parçasını oluşturur. Bu muvafakat şartı, her halükarda, örneğin, teslimatı ihtirazi kayıt olmadan ve alıcının ilgili genel şart ve koşullarını bilerek gerçekleştirmemiz halinde dahi geçerli olacaktır.

(4) Belli bir durumda alıcı ile yapılan bireysel anlaşmalar (ek anlaşmalar, tadilat ve değişiklikler dahil olmak üzere), her halükarda işbu Genel Satış Koşullarının yerine geçer. Yazılı olarak yapılan bir sözleşme veya yazılı teyidimiz söz konusu anlaşmaların içeriği bakımından kesin olacaktır.

(5) Tarafımıza yönelik alıcı tarafından sözleşmenin tanziminden sonra, yapılacak yasal her türlü beyanat ve bildirim (örneğin son teslim tarihleri, ayıp bildirimleri, sözleşmeden cayma veya fiyat indirimi bildirimleri), ancak yazılı olarak yapıldığı takdirde geçerli olacaktır.

(6) Kanuni hükümlerin uygulanmasına ilişkin referanslar sadece konuya açıklık getirme işlevi görecektir. Böyle bir açıklama olmasa bile, kanuni hükümler, işbu Genel Satış Koşullarında doğrudan değiştirilmedikçe veya açıkça kapsam dışında bırakılmadıkça geçerli olacaktır.

Madde 2 Sözleşmenin Akdi

(1) Tekliflerimiz bağlayıcı değildir ve yükümlülük içermez. Bu kural, aynı şekilde Alıcıya teslim ettiğimiz ve üzerindeki mülkiyet haklarını ve telif haklarını saklı tuttuğumuz kataloglar, teknik dokümanlar (örneğin çizimler, şemalar, hesaplamalar, maliyet hesapları, DIN standartlarına atıflar), elektronik ortamdakiler de dahil olmak üzere diğer ürün tanımları veya belgeleri için de geçerlidir. Bu belgeler sadece önceden onayımız ile üçüncü şahıslara sunulacaktır. Bunların içeriğinde yer alan teknik veriler (ağırlık ve boyut ifadeleri dahil), hatalar hariç olmak üzere etraflıca oluşturulmuştur. Aynı kural satış belgelerimizde yer alan tüm veriler için geçerlidir.

(2) Sözleşmenin akdedilmesinden sonra, verilen ve teslimat kapsamında olan malların görünümü, performansı, ebatları ve ağırlıkları ile ilgili tanımlarda yer alan bilgiler bir garanti veya garanti özelliği teşkil etmezler.

(3) Satış temsilcilerimiz ve acentelerimize verilen siparişler, yazılı teyidimize kadar yasal olarak bağlayıcı olmayacaktır.

(4) Alıcının mal satın alma siparişi, bağlayıcı bir akdi teklif olarak kabul edilir. Siparişte aksi belirtilmediği sürece, teklifi aldıktan sonra 2 hafta içinde, bu akdi teklifi kabul etme hakkına sahip olacağız.

(5) Alıcının mallara ilişkin siparişinin 2 haftalık süre içinde tarafımızca teyit edilmemesi durumunda, alıcının tarafımızla sözleşme yapma teklifi reddedilir.

(6) Kabul, yazılı olarak, faks veya e-posta yoluyla (örneğin sipariş teyidi veya faturayla) ya da alıcıya malların temin edilmesi vasıtasıyla beyan edilir.

Madde 3 Teslimat Süresi, Gecikmeli Teslimat, Kısmi Teslimat

(1) Teslimat tarihi ayrı olarak kabul edilmemişse ve sipariş kabulümüzde sabit bir dönem veya sabit bir tarih açıkça teyit edilmemişse, teslimat ve hizmetlere ilişkin tüm tarihler sadece yaklaşık tarihlerdir. Malların sevkiyatı kararlaştırılmışsa, teslimat süreleri ve tarihleri, taşıyıcı, yükleme aracısı veya taşımadan sorumlu diğer üçüncü şahıslara teslim tarihini ifade eder. Bu şart, malların teslimat yönteminde ve tarihinde her iki tarafın mutabık kalması durumunda geçerli olmaz.

(2) Aksi şart koşulmadığı sürece, teslimat süreleri sipariş teyidimizin tarihi ile başlar. Ancak teslimat süreleri, alıcı yükümlülüklerini zamanında ve usulüne uygun olarak yerine getirmeden, özellikle alıcı tarafından verilecek belge, izin ve onaylar temin edilmeden ve öngörülen bir ön ödeme varsa, ön ödeme alınmadan, son olarak Genel Satış Koşullarının 3a maddesi kapsamında bir sözleşme söz konusu ise, alıcının teslimat talebinden önce başlamaz.

(3) Alıcı, ilk teklifin tarafımızca teyidinden sonra orijinal teklifinde değişiklik talep ederse ve istenen değişikliklerin, malların üretim zamanı üzerinde etkisi olabilecekse, teslimat süreleri, değiştirilen teklifin tarafımızca onayına kadar başlamaz.

(4) Mücbir sebeplerle veya sözleşmenin akit döneminde öngörülemeyen diğer olaylar sebebiyle ortaya çıkan ve tarafımızın sorumluğunun bulunmadığı teslimat imkansızlığından veya teslimattaki gecikmelerden tarafımız sorumlu olmayacaktır (örneğin her türlü işletme sorunu, malzeme ve enerji temini gibi kaynakların kaçınılamaz kıtlığı, iş ihtilafları, grevler, lokavtlar, işgücü kıtlığı, gerekli ruhsat, istisnai izinlerin alınmasında karşılaşılan güçlükler, tedarikçiler tarafından malların eksik, hatalı veya zamansız teslimi gibi). Söz konusu olaylar teslimatın veya hizmetlerin yerine getirilmesini önemli ölçüde engelliyorsa veya olanaksız kılıyorsa ve söz konusu engeller sadece geçici nitelikte değil ise, sözleşmeden cayma hakkına sahip olacağız. Cayma durumunda, alıcıdan aldığımız her türlü karşılığı alıcıya geri ödeyeceğiz.

(5) Geçici nitelikteki engeller söz konusu ise, teslimat veya hizmet süresi uzatılacak veya teslimat ya da hizmet tarihleri, engelleme süresince ve ayrıca uygun bir başlama süresine kadar ertelenecektir.

(6) Cayma ve feshe ilişkin yasal haklarımız, ve ifa yükümlülüğüne ilişkin bir istisnanın söz konusu olması durumunda (örneğin hizmetin ve/veya ek faaliyetin imkansız veya mantıksız olması), sözleşmenin tasfiyesine ilişkin kanuni hükümler geçerliliğini korur. Ayrıca, alıcının işbu Genel Satış Koşullarının 8. Maddesi uyarınca cayma ve fesih hakları da geçerliliğini korur.

(7) Teslimatta tarafımızın temerrüdü, kanuni hükümlere göre belirlenir. Her halükarda, alıcıdan bir yazılı hatırlatma gerekmektedir.

(8) Bir teslimatta veya ifada temerrüde düşmemiz durumunda veya sebebi ne olursa olsun bir teslimat veya ifayı gerçekleştiremememiz durumunda, sorumluluğumuz, işbu Genel Satış Koşullarının 8. Maddesine göre tazminatla sınırlı olacaktır.

Madde 4 Teslimat, Risklerin Devri, Kabul, Kabul Temerrüdü

(1) Mallar, ayrıca ifa yeri de olan fabrikadan teslim edilir. Takdiri ve giderleri alıcıya ait olmak üzere, mallar, farklı bir varış yerine sevk edilebilir (posta havalesi (mail-order) yoluyla alım/satım sevkiyatı). Bu sözleşmede belirtilmedikçe, gönderim şeklini (özelikle taşıma şirketini, taşıma yolunu ve ambalajı) belirleme hakkına sahibiz. Alıcının talebi üzerine, teslim edilecek malları, masrafları alıcıya ait olmak üzere, hırsızlık, kırılma, nakliye, yangın ve su hasarları ile diğer sigorta edilebilir risklere karşı sigortalarız.

(2) Malların kazara imha ve kazara bozulma riski, en geç teslimat üzerine alıcıya geçer. Bununla birlikte posta havalesi yoluyla alım/satım sevkiyatında, malların kazara imha ve kazara bozulma riski ile gecikme riski taşıma acentesi, taşıyıcı veya diğer kişi ya da kuruma teslimat anında sevkiyatı yerine getirmekle görevlendirilmiş taşıma acentesi, taşıyıcı veya diğer kişi ya da kuruma geçer. Bu husus, taşıma ücreti ödenmiş teslimatın kararlaştırılması halinde de geçerlidir. Bir kabul kararlaştırıldığı takdirde, kabul, riskin devri için kesinlik arz eder. Geri kalan hususlarda, bir işin üretilmesine ilişkin sözleşme hukuku yasa hükümleri, öngörülen kabul için aynı şekilde geçerli olacaktır. Alıcının kabul temerrüdü, bir kabul veya teslimat durumuna eşdeğerdir.

Madde 5 Fiyatlar, Minimum Sipariş Bedeli, Fiyat Değişiklik Maddesi, Ödeme Şartları

(1) Ödemeler şirketimizin ilgili banka hesap numaralarına yapılır.

(2) İlgili ödemeye ilişkin tüm masraflar, alıcı tarafından karşılanacaktır. Ayrıca, bu husus, tüm banka ödeme komisyonları için de geçerlidir.

(3) Aksi ayrıca kabul edilmedikçe, USD,EURO,TR cinsinden belirlenen mevcut teklif fiyatlarımız, sözleşmenin akdi tarihinde geçerli olan, ambalaj, navlun, devir, sigorta, geçerli gümrük vergileri ve geçerli kanuni katma değer vergisini içermez. Sözleşmenin akdinden sonra dört aydan fazla bir teslimat dönemi öngören mal teslimatları için, kararlaştırılan fiyatları değiştirme hakkını saklı tutarız. Bu kural, örneğin, ispatlanabilir yüksek satın alma ve üretim maliyetleri nedeniyle personel ve malzeme maliyetlerinde değişiklikler olduğunda da geçerlidir. Bu kural ayrıca, alıcının sorumlu olduğu sebeplerle teslimatın geciktiği durumlarda da geçerlidir.

(4) Hammaddelerin fiyatlarında kısa vadeli sert dalgalanmalar olduğunda fiyatlarımızı değiştirme hakkını saklı tutarız.

(5) Aksi kararlaştırılmadığı sürece, posta havalesiyle alım/satım sevkıyatlarında (Genel Satış Koşullarının 5. maddesi, (1). bendi), alıcı, fabrikadan teslim nakliye masraflarını ve alıcı bu türden sigortalanabilir bir risk talep etmiş ise, nakliye sigortası maliyetlerini karşılayacaktır. Alıcı, ortaya çıkan gümrük vergileri, harçlar, vergi ve diğer resmi giderleri ödeyecektir. Nakliye ambalajı ve ambalaj yönetmeliği standartlarına uygun diğer nakliye ambalajını geri almayacağız ve bunlar paletler haricinde alıcının malı olacaklardır.

(6) Yukarıdaki veya sözleşmede belirtilen son ödeme tarihinin bitiminde, alıcı temerrüde düşmüş sayılır. Temerrüt döneminde, zaman zaman geçerli yasal temerrüt faizi oranına göre satın alma bedeli üzerinden faiz ödenecektir. Temerrüde ilişkin başka tazminat talep etme hakkımızı saklı tutarız. Satıcılara karşı ise, vade tarihinden sonra ticari yasal faiz talep hakkımız geçerliliğini korur.

(7) Alıcı, sadece talebinin yasal olarak bağlayıcı bir hükümle tespit edilmesi veya ihtilafsız olması halinde mahsup hakkına sahip olacaktır. Ayrıca, alıcı, ancak karşı talebini aynı sözleşme ilişkisine dayandırıyorsa, hapis/ defi hakkını kullanmaya yetkili olacaktır. Alıcı kısmi ifa nedeniyle hapis hakkına sahip olmayacaktır, ancak Teslimatta kusur halinde, işbu Genel Satış Koşullarının 7. Madde 9. Bendi, 2.cümlesi hükmü geçerliliğini korur.

 (8) Eğer, sözleşmenin akdinden sonra, alıcının ifasını önemli ve olumsuz bir biçimde etkileyebilecek ve aynı ana sözleşmeye tabi akdi ilişkiye dayanarak (diğer bireysel siparişler dahil) alıcıdan olan ödenmemiş alacaklarımıza ilişkin risk teşkil eden koşulların ortaya çıkması halinde (örneğin tasfiye başvurusunda bulunma gibi), her türlü teslimat veya hizmeti avans veya teminat karşılığında yapma hakkına sahibiz. Bu ifayı reddetme hakkına rağmen, mümkünse, belli bir son tarih belirledikten sonra, sözleşmeden cayma hakkına aynı şekilde sahibiz). Değiştirilmesi mümkün olmayan malların üretimine ilişkin sözleşmelerde (şartnameye göre üretim / özel üretim kalemi), bir son tarih belirlemeden vazgeçmeye ilişkin yasal hükümler saklı kalmak koşuluyla, derhal cayma hakkına sahibiz.

Madde 6 Mülkiyeti Muhafaza

(1) Teslimat kalemlerinin mülkiyeti (mülkiyet muhafazasına tabi mallar ‘rezerve mallar’) alıcı ile olan iş ilişkisinden kaynaklanan tüm taleplerimiz tamamıyla karşılanana kadar (‘teminatlı alacaklar’) tarafımıza ait olacaktır.

(2) Alıcının sözleşmeyi ihlal etmesi durumunda, özellikle de alacaklı bir hesabın ödemesinde temerrüde düşmesi halinde, kanuni hükümlere göre sözleşmeden cayma ve/veya mülkiyeti muhafaza kaydına tabi malları geri talep etme hakkına sahibiz. Geri talep, sözleşmeden cayma beyanı teşkil etmez; zira, sadece malları geri talep etmeye ve sözleşmeden cayma hakkını saklı tutmaya yetkiliyiz. Alıcının vadesi gelen satın alma bedelini ödememesi durumunda, alıcıya verilen uygun ödeme süresinin sonunda sonuç alınmadığı takdirde veya kanuni hükümlere göre vazgeçilebilir ise, böyle bir süre verilmeden söz konusu hakları kullanmaya yetkiliyiz. Ayrıca, tarafımızca rezerve malların rehni, tahdidi veya haczi, açık olarak cayma beyanında bulunmadığımız sürece sözleşmeden cayma sayılmaz. Aksi, tarafımızca açıkça belirtilmediği sürece, ana sözleşmeden caymamız, ilgili bağımsız sipariş ile sınırlıdır.

(3) Alıcı, rezerve edilen malları üçüncü şahısların taşınmaz veya taşınır varlıklarıyla birleştirirse, tüm tali haklarıyla birlikte, birleştirme sonucu kendisine yapılacak ödemeye ilişkin alacaklarını, başka bir beyana gerek olmaksızın, (6.) bentte belirtilen orana göre, teminat olarak bize devreder. Biz de bu devri kabul ederiz.

(4) Alıcının mülkiyeti muhafaza kaydına tabi malları tekrar satması halinde, alıcı, satın alana karşı ortaya çıkan alacaklarını/ haklarını ve eğer yeniden satılan mallarda ortak mülkiyetimizin bulunması halinde ise söz konusu ortak mülkiyet oranında, teminat olarak bize devreder. Bu husus, özellikle alıcının ödeme talepleri ve alıcının müşterileri veya üçüncü şahıslar aleyhindeki diğer talepleri için de geçerli olacaktır (özellikle haksız fiil talepleri veya sigorta haklarından faydalanma). Biz de bu devri kabul ederiz.

(5) Biz bu yetkiyi kaldırmadıkça, alıcı, bize devredilen alacakları kendi hesabına ve kendi adına tahsil edebilir. Bu alacakları tahsil etme hakkımız bu durumdan etkilenmez, ancak alıcı ödeme yükümlülüklerini düzgün karşıladığı sürece bizzat alacak talebinde bulunmayız veya doğrudan tahsilat yetkisini kaldırmayız. Alıcının sözleşmeyi ihlali – özellikle bir alacaklı hesabı ödememesi durumunda, alıcıdan, devredilen alacaklar ve ilgili borçlular hakkında bize bilgi vermesini, ilgili borçluları devir konusunda bilgilendirmesini ve alacak takibinde bulunabilmemiz için ihtiyacımız olan tüm bilgiyi ve belgeleri bize vermesini talep edebiliriz. Faktöring yoluyla tahsil ettirmek için devretme yetkisine sahip değildir.

(6) Rehin, tehdit, haciz veya üçüncü şahısların rezerve mallara ilişkin diğer müdahalelerinde alıcı, söz konusu tarafa, mülkiyet hakkımızı bildirmekle ve mülkiyet hakkımızı öne sürebilmemiz için derhal yazılı olarak bize bilgi vermekle yükümlüdür. Üçüncü şahıs, bu bağlamda yapılan yasal ve mahkeme haricindeki masraflarımızı bize geri ödeyemez ise, alıcı bu masraflardan sorumlu olacaktır.

Madde 7 Kusurlara İlişkin Alıcının Talepleri

(1) Aksi burada şart koşulmadıkça, kalite ve mülkiyet kusurlarına (hatalı ve eksik teslimat ile kötü kurulum talimatları dahil) ilişkin Alıcının haklarına kanuni hükümler uygulanır.

(2) Kararlaştırılan kaliteden önemsiz sapmalar, ufak ölçekli fayda eksikliği, doğal yıpranma ve aşınma, riskin devrinden sonra hatalı veya ihmalkar kullanımdan kaynaklanan hasar, aşırı zorlama, uygunsuz ekipman, kurulum veya depolama, sözleşmede veya ilgili ürünün şartname veya sözleşme bilgi föyünde belirtilmeyen özel dış etkiler için garanti talebinde bulunulamaz.

(3) +/- %2’e kadar hafif farklılık gösteren teslimat miktarları önemli kusur sayılmazlar, çünkü nadiren bu tür farklılıklardan üretim esnasında kaçınılamamaktadır.

(4) Alıcı ile aksi kararlaştırılmadığı sürece, ürünlerimizde herhangi bir garanti taahhütü bahse konu olmayacaktır.

(5) Tedarik edilen mallar kusurlu ise, öncelikle, kusuru düzeltme (tamir/ ayıklama) veya kusursuz mallar teslim etme (değiştirme) yoluyla ek faaliyette bulunup bulunmayacağımıza karar vereceğiz. Yasal gerekler uyarınca seçilen ek faaliyet şeklini reddetme hakkımız saklı kalacaktır.

(6) İnceleme ve ek faaliyet için gerekli masraflar, özellikle ulaşım, seyahat, işçilik ve malzeme masrafları (kurulum ve kaldırma masrafları hariç), bir kusur mevcut ise, tarafımızca karşılanacaktır. Değiştirilen parçaların mülkiyeti tarafımıza aittir ve istek üzerine tarafımıza iade edilecektir.

(7) Acil durumlarda, örneğin, işletme güvenliğinin tehlikede olduğu hallerde veya orantısız hasarların önlenmesi için, alıcı, kusuru bizzat düzeltme ve bunun için objektif olarak gerekli tüm giderlerin geri ödenmesini talep etme hakkına sahiptir. Alıcı kendi başına yapacağı söz konusu faaliyeti mümkün olduğunca öncesinden bize bildirmelidir. Kanuni hükümler uyarınca ek faaliyeti reddetme hakkına sahip olduğumuz takdirde, Alıcı kendi başına faaliyette bulunma hakkına sahip değildir.

(8) Ek faaliyet başarısız olursa veya alıcı tarafından belirlenen ek faaliyet için uygun bir süreden sonra, sonuçsuz kalırsa veya kanuni hükümler nedeniyle ek faaliyetten feragat edilir ise, alıcı, sözleşmeden cayma veya alış fiyatında indirim hakkına sahip olacaktır. Kusur önemsiz ise, alıcı sözleşmeden cayma hakkına sahip olmayacaktır.

(9) Alıcının, ek faaliyet başarısız olduktan sonra sözleşmeden caymaya karar vermesi halinde, yalnızca Genel Satış Koşulları, 8. Madde (2.) bent uyarınca tazminat/zarar talebinde bulunabilecektir. Bunun dışındaki haller için Alıcı her ne nam altında olursa olsun, hiçbir hak talep etmeyeceğini kabul, beyan, taahhüt eder. Alıcı sözleşmeden caymayı seçerse, sözleşmeden caymaya kadar gerçekleşen gecikme için (kusurlara ilişkin Alıcının talepleri) tazminat talebinde bulunmaya yetkilidir.

(10) Alıcının tazminat talepleri veya olumlu sonuç alınamayan çalışmalardan doğabilecek masrafların geri ödenmesi, sadece Genel Satış Koşulları, 8. Madde uyarınca geçerli olacak ve diğerleri için geçerli olmayacaktır.

(11) Taraflar arasında yapılan sözleşme ile belirlenmiş Alıcı garanti hakları hiç bir koşulda devredilemez. Alıcının tarafımızca teslim edilen malları üçüncü şahıslara tekrar satması durumunda, alıcı kanuni hükümler uyarınca böyle bir zorunluluğu olmadıkça, ilgili kanuni ve/veya akdi garanti haklarını bize karşı öne sürme hakkına sahip değildir.

(12) Her türlü şikayeti, gelişme için bir fırsat olarak görürüz ve her türlü şikayeti, dikkatli ve hızlı bir şekilde çözümlemeye çalışırız. Bu amaçla, uygun olmayan ürün hizmet prosedürü gereği uygunsuzluğun kök nedenine inerek uygunsuzluğun ortadan kalkmasını ve tekrarlanmamasını sağlarız.

Madde 8 Diğer Sorumluluklar

(1) Aşağıdaki hükümler dahil olmak üzere işbu Genel Satış Koşullarında aksi belirtilmediği sürece, ilgili kanuni hükümlere göre akdi veya akdi olmayan yükümlülüklerin ihlalinden sorumlu olacağız.

(2) Kasıt veya ağır ihmal durumlarında yasal sebebe bakılmaksızın, zararlardan sorumlu olacağız. Olağan ihmal durumlarında sadece,

  1. a) Can, beden veya sağlık hasarlarından doğan zararlardan,
  2. b) Temel akdi yükümlülüğün ihlalinden doğan zararlardan (yani, sözleşmenin doğru biçimde yerine getirilmesini sağlayan ve sözleşme karşı tarafının uyulmasını esas aldığı veya düzenli olarak esas alabileceği yükümlülükler, örneğin, tarafların birbirlerine karşı temel akdi görevleri); bu durumda sorumluluğumuz, öngörülebilir, tipik olarak ortaya çıkan zararın tazmini ile sınırlı olacaktır.

(3) 2. Bentteki sorumluluk sınırlamaları, bir kusuru kötü niyetle gizlememiz veya malların durumuna ilişkin bir garanti vermemiz durumunda uygulanmaz.

(4) Alıcı için ispat yükünde kanuni hükümler uygulanır.

Madde 9 Zaman Aşımı

(1) Alıcı tarafından ileri sürülen tüm talepler hukuki sebebi her ne olursa olsun 12 aylık bir sürenin sonunda zaman aşımına uğrar. Bir kabulde karar kılındığı sürece, davalar için zaman aşımı bu kabulle birlikte başlayacaktır.

(2) Satıcının kusuru kötü niyetle gizlediği hallerde Üçüncü şahısların teslime ilişkin taleplerine ve bir tüketiciye nihai teslimat durumunda tedarikçiye rücu taleplerine dair özel kanuni hükümler geçerliliğini korur.

(3) Mal satışına ilişkin yukarıdaki zaman aşımı süreleri, normal kanuni zaman aşımı süresi uygulamasının, bireysel bir davada daha kısa bir zaman aşımı öngörmemesi halinde, mallardaki bir kusura dayalı zararlar için alıcının sözleşmeye dayalı veya sözleşme dışında tazmini için uygulanır. Ürün sorumluluğu ile ilgili kanuni hükümlerin zaman aşımı süreleri, her halükarda geçerliliğini korur. Geri kalanı için ise, kanuni zaman aşımı süreleri, münhasıran, işbu Genel Satış Koşulları, 8. Madde uyarınca, alıcının zarar tazmin talepleri için geçerli olacaktır.

Madde 10 Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği Kapsamındaki Yükümlülükler

(1) Alıcı, temin edilen malların kullanımı sonunda, masrafları kendisine ait olmak üzere ve ilgili yönetmelik hükümler uyarınca, usulüne uygun şekilde bertaraf etme yükümlülüğünü üstlenecek ve dolayısıyla, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği kapsamındaki her türlü yükümlülükten ve bu konuda üçüncü şahıs taleplerinden bizi ibra edecektir.

(2) Alıcının malları ticari üçüncü şahıslara devretmesi ve onları bir sözleşme çerçevesinde bertarafı üstlenmekle sorumlu tutmaması ve malların sonradan devredileceği üçüncü ticari şahıslara aynı bertaraf yükümlülüğünü aktarmaması durumunda, alıcı, masrafları kendisine ait olmak üzere, kullanım ömrü sonunda temin edilen malları geri alacak ve bunları yönetmelik hükümlerine uygun olarak usulünce bertaraf edecektir.

(3) Alıcı tarafından bertarafın üstlenmesine ait tazminat talebimiz nihai kullanımından sonra 2 yıllık sürenin bitiminden önce zaman aşımına uğramayacaktır. Bu süre, en erken kullanım ömrü sonunda, alıcı tarafından yazılı bir bildirimin alınması ile başlayacaktır.

Madde 11 Sınai Mülkiyet Hakları

(1) Alıcı, verilen malların ve ilgili belgelerin, mevcut telif haklarına ve diğer belgelerin fikri mülkiyet haklarına uymayı taahhüt eder.

(2) Verilen mallar, alıcının çizim, tanım veya numunelerine göre tasarlanmış ise, alıcı, planlanan tasarımı üretme ve teslim sorumluluğumuzun, üçüncü şahısların telif haklarını veya diğer fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğine dair sorumluluğunu üstlenir.

(3) Diğer üreticilere ait harici yazılımın tesliminde, alıcı, teslim edilen yazılımı, ilgili üreticinin lisans koşullarına göre kullanmayı ve aynı yükümlülükleri, eğer izin verilmiş ise, yazılımın tekrar satışında müşteriye uygulamayı taahhüt eder.

Madde 12 Gizlilik

Alıcı, sözleşmenin feshinden sonra dahi, iş ilişkisi veya sözleşme süresince öğrendiği şirket ve iş sırlarının gizliliğini korumayı taahhüt eder. Gizlilik yükümlülüğü, ancak söz konusu bilginin alıcıdan kaynaklanan sözleşme ihlali olmaksızın kamu tasarrufuna girmesi, sözleşmenin akdi tarihinde alıcı tarafından hali hazırda bilinmesi durumunda sona erecektir.

Madde 13 Veri Koruma

(1) Alıcı ile ilgili her türlü veriyi, satış sözleşmesinin uygulanması için gerektiği ölçüde ve söz konusu verileri, yürürlükteki kanunlara uygun olarak saklayabildiğimiz sürece kaydedebilir ve işleyebiliriz.

(2) Alıcı ile ilgili kişisel bilgileri, kredi kontrolü için gerektiği ölçüde kredi kuruluşlarına verme hakkına sahibiz.

Madde 14 Geçerli Hukuk, Yetkili Mahkeme

(1) İşbu Genel Satış Koşulları tarafımız ve alıcı arasındaki tüm yasal ilişkiler, Türkiye Cumhuriyeti hukukuna tabi olacak, tüm uluslar arası ve uluslar üstü (akdi) hukuk sistemleri, özellikle de Uluslararası Mal Satım Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) geçerli olmayacaktır. İşbu Genel Satış Koşullarının 6. Maddesine göre, mülkiyeti muhafazanın ön koşulları ve sonuçları, Türkiye Cumhuriyeti hukukunun seçilmesine izin vermiyorsa veya Türkiye Cumhuriyeti hukuku etkisiz ise, mülkün bulunduğu yerin kanunlarına tabi olacaktır. Malları kapsayan kanunun, mülkiyetin muhafazasına izin vermemesi halinde, malları saklamaya ilişkin tüm haklardan faydalanmaya yetkili olacağız. Alıcı, mülkiyet hakkımızın korunması veya mallara ilişkin diğer güvence hakkının korunması için alınacak tüm tedbirlerde bize yardımcı olmakla yükümlüdür.

(2) Alıcı Türk Ticaret Kanunu’u kapsamında tacir sıfatı kazanmış bir girişimci, kamu hukuku çerçevesinde bir tüzel kişi veya kamu hukuku özel fonu ise, doğrudan veya dolaylı olarak akdi ilişkiden doğan ve onunla ilgili tüm anlaşmazlıklar için münhasır – ve uluslararası – yargı yeri, Gebze/ Kocaeli/ Türkiye merkezimiz olacaktır. Bununla birlikte, alıcının genel yargı yerinde de dava açmaya yetkili olacağız.

(3) Bu Şart ve Koşullar bu konuya ilişkin taraflar arasındaki tüm mutabakatı içerir. Eğer herhangi bir zamanda bu Şart ve Koşulların herhangi bir bölümü (bu Şart ve Koşulların bir ya da birden fazla maddesi/ herhangi bir alt maddesi/ paragrafı bu maddelerden birinin veya daha fazlasının herhangi bir kısmı dahil) geçerli kanun uyarınca herhangi bir nedenle geçersiz veya uygulanamaz olur ise, bunun bu Şart ve Koşullardan çıkarıldığı kabul edilecektir. Bu Şart ve Koşulların kalan hükümlerin geçerliliği/ uygulanabilirliliği bu çıkarmanın bir sonucu olarak etkilenmeyecek ya da ihlal edilmeyecektir. Geçersiz hüküm veya boşluk, eğer taraflar sözleşmenin akdi tarihinde bunu düşünmüşlerse, tarafların manası ve amacına uygun olarak amaçladıkları veya amaçlamış olacakları hukuki ve ekonomik etkiye yakın, geçerli ve uygulanabilir bir hükümle değiştirilecektir. Bir hükmün geçersizliği uygulama kapsamına veya zamanına dayanıyorsa (süre veya tarih), söz konusu hüküm, orijinal içeriğine mümkün olduğunca yakın, yasal ve geçerli bir içerikle kararlaştırılacaktır.